ZB Juristen
logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanRegelgevingVergunningenIn de praktijkOver onsContact
       
Bestemmingsplannen in de praktijk Omgevingsvergunning in de praktijk Handhaving in de praktijk

Handhaving in de praktijk

1.    Last onder dwangsom in gemeente Uden (Brabant)
Van gemeente Uden kreeg cliënt een last onder dwangsom van 100 euro per dag tot een maximum van 10.000 euro omdat in afwijking van de bouwvergunning was gebouwd. De gemeente weigerde een erker aan zijn woning te legaliseren omdat de Welstandscommissie een negatief advies had gegeven. Ze vond de erker niet bij deze woning passen.
 Ook na een bezwaarschriftenprocedure bleef de gemeente bij haar standpunt en ging over tot verbeuring van de dwangsommen.

Zeker Bouwen werd ingeschakeld en verzocht om met onmiddellijke ingang het verbeuren van de dwangsommen stop te zetten. Het gemeentebestuur werd door Zeker Bouwen erop gewezen dat gedurende de handhavingsprocedure het welstandsbeleid was aangepast waardoor de strijdigheid van het bouwplan met de redelijke eisen van Welstand was vervallen. Het gemeentebestuur stelde Zeker Bouwen in het gelijk en besloot dat ze zou afzien van de inning van alle verbeurde dwangsommen dat inmiddels tot een bedrag van 9.500 euro was opgelopen.

2.    Doorgeslagen handhaving in gemeente Druten (Gelderland)
Een bouwperceel van gemeente Druten kopen en zelf een vrijstaande woning bouwen om dicht bij de kinderen te wonen. Dat was de wens van een ouder echtpaar uit de gemeente Veghel. De bouwkavel werd aangekocht en een bouwvergunning werd verleend. Helaas werd de bouwer ernstig ziek en kon het huis niet bouwen. Wel had hij inmiddels de fundering met 23 heipalen met een lengte van 12 meter laten storten.

De gemeente Druten trok vervolgens de bouwvergunning in en stelde tevens een last onder dwangsom van 15.000 euro in het vooruitzicht als de fundering met heipalen niet verwijderd zou worden. Dat is een hele dure grap voor het echtpaar en ook voor degene die het perceel wil kopen. Die kan ermee geconfronteerd worden dat hij eerst de fundering en heipalen moet laten verwijderen om ze vervolgens weer te laten storten.
Dat de bouwkavel inmiddels bij de makelaar te koop staat en dat er interesse is om de bouwkavel met onderheide fundering aan te kopen voor een vrijstaande woning waarin 5 ouderen als groep gehuisvest zou kunnen worden was geen optie voor de gemeente. DE FUNDERING MET DE HEIPALEN MOEST ERUIT. HOE DAN OOK! En dat in een periode dat de huizenverkoop stagneert en het langer duurt eer een bouwkavel verkocht is.
Gemeente Druten stelt dat de last onder dwangsom terecht is opgelegd daar er geen concreet zicht op legalisatie bestaat. En dat haar optreden ook niet onevenredig te noemen is. Een opmerkelijk standpunt daar cliënt bereid is om een omgevingsvergunning aan te vragen en dat voor een onderheide garage zelfs geen omgevingsvergunning is vereist!
Wel heeft de gemeente  op verzoek van de voorlopige voorzieningenrechter van rechtbank Arnhem de begunstigingstermijn opgeschort tot een week na beslissing op bezwaarschrift. Waarom is wel te raden.

Er zijn diverse uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak over handhaving.
De hoofdregel is dat het bestuur moet optreden als er een wettelijk voorschrift overtreden is. Slechts onder bijzondere omstandigheden hoeft zij dit niet te doen. Dat kan zich voordoen als er concreet zicht bestaat op legalisatie. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding met te dienen belangen dat in die concrete situatie van handhaving moet worden afgezien.
Als er binnen de bestemmingsplanvoorschriften een omgevingsvergunning voor bouwen kan worden verleend, is handhaving uitsluitend mogelijk als de overtreder weigerachtig is een bouwaanvraag in te dienen ter legalisatie. Ten tijde van het besluit tot handhaving moet er dus concreet zicht zijn op legalisatie. Vreemd dat de gemeente deze jurisprudentie niet kent. Binnenkort is de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.

Doorgeslagen handhaving in gemeente Druten (Gelderland) Deel 2
De commissie bezwaarschriften heeft aan de gemeente geadviseerd om de fundering met de gestorte heipalen onder de last van een dwangsom van 15.000 euro door de eigenaar van het bouwperceel te laten verwijderen.
  Er kan volgens haar geen omgevingsvergunning verleend worden omdat het kavel niet groot genoeg is voor vier woningen en het bestemmingsplan alleen vrijstaande en 2-onder-1 kapwoningen toestaat. Dus is er geen concreet zicht op legalisatie.Een merkwaardig verhaal daar helemaal geen aanvraag of principeverzoek is gedaan om vier woningen te realiseren. De gemeente speldt de hoorcommissie maar wat op de mouw en dat wordt als waar aangenomen.  Namens cliënt is steeds gezegd dat het de bedoeling is om één vrijstaande woning op te richten waarin vijf alleenstaande senioren als een groep bij elkaar gaan wonen.  Als je dan tijdens de hoorzitting vraagt waarom de gemeente van mening is dat het plan voor de bouw van één vrijstaande woning niet binnen de regels van het bestemmingsplan past dan krijg je als antwoord dat de gemeente daar niet op ingaat. Vermeldenswaardig is dat de hoorcommissie tijdens de zitting, maar ook in haar advies, niet is ingegaan op aangehaalde jurisprudentie en wetgeving. De indruk wordt daarom gewekt dat de commissie de oren volledig laat hangen naar de gemeente.

Doorgeslagen handhaving in gemeente Druten (Gelderland) Deel 3

Omdat de gemeente de begunstigingstermijn heeft verlengd tot één week na beslissing op het bezwaarschrift, is er een tweede hoorzitting gehouden. De gemeente vond dat de eigenaar al genoeg tijd had gekregen om de palen er door een bedrijf uit te laten halen. Omdat de garage van de buurman ook deels op de gestorte heipalen met fundering staat, vroeg de buurman daarmee rekening te houden. De oplossing van de gemeente was het doorzagen van de fundering. Dat daardoor de garage van de buurman zal gaan verzakken en ook beschadigd zal gaan worden is kennelijk iets waar de gemeente totaal niet aan gedacht heeft.Deze nieuwe bezwaarschriftencommissie vond de hooghartige opstelling van de gemeente op enig moment nu ook te gortig worden en ging gerichte vragen stellen. Het was prettig dat een lid van de commissie bouwkundige kennis bezat. Hij begreep dat gestorte palen er niet zomaar uitgehaald konden worden, maar dat een gespecialiseerd bedrijf het moest doen en dat het ook consequenties zou hebben voor de garage van de buren. Ook stelde de commissie vast dat een week wel erg kort was en dat het gebruikelijk was om een termijn te geven van zes weken na beslissing op bezwaar. Ook daar was de gemeente het niet mee eens. De eigenaar werd gebrek aan initiatief tot verwijdering van de fundering met palen verweten. Als grond werd aangevoerd dat de raadsvrouw tijdens haar vakantie niet op de e-mail van de gemeente had gereageerd!
  De palen konden ook eerder dan pas in de laatste week verwijderd worden.  Er was dus tijd genoeg gegeven. Een vreemde gedachtenkronkel. Maar ook een gebrek aan kennis van het bestuursprocesrecht. Immers waarom zou de rechter over een zaak waar aan de last is voldaan (het verwijderen van fundering en heipalen) nog een uitspraak moeten doen? Zoals meerdere malen in de jurisprudentie is uitgesproken, ontbreekt in een dergelijke situatie dan het procesbelang!

Doorgeslagen handhaving in de gemeente Druten (Gelderland) Deel 4

Als klap op de vuurpijl kwam na vijf maanden nog een reactie op mijn brief met betrekking tot het initiatief van huisvesting van vijf ouderen als samenleefgroep in een vrijstaande woning.Het antwoord was kort en bondig.
  Het perceel biedt onvoldoende oppervlakte voor het realiseren van vier wooneenheden en ook dat het plan niet verbonden is aan een zorginstelling. Het antwoord kwam bekend voor. In het verweerschrift van de gemeente  van vier maanden geleden stond precies hetzelfde tekstblok. Dus even knippen en plakken en klaar is Kees.Een eenduidig standpunt van de gemeente, dat zeker! Maar het opmerkelijke van het verhaal is dat daar niet om is gevraagd!Tot op heden is nog steeds het standpunt van de gemeente, zoals ook door de behandelende jurist van de gemeente is gesteld, dat er geen behoefte bestaat aan een inhoudelijke reactie en te luisteren naar wat er gezegd wordt. De fundering met heipalen moet er gewoon uit. Niet meer en niet minder.

Doorgeslagen handhaving in gemeente Druten (Gelderland)
  Deel 5 De afloop
De wethouder liet op enig moment weten dat hij een gesprek wilde aangaan over “hoe nu verder”. De handhavingsjurist deelde vervolgens per e-mail
  mee dat het handhavingstraject in stand zou blijven en het gesprek een praktische insteek zou hebben. Anders gezegd, wanneer en op wat voor een manier zou de fundering door cliënt verwijderd gaan worden.Er volgde op het gemeentehuis echter een uiterst prettig gesprek met de wethouder. Hij had zich extern en intern laten informeren over de zaak, luisterde met aandacht naar het verhaal van cliënt en vond dat het ingezette handhavingstraject buiten alle proporties was. Voor een dergelijke bagatelzaak zoveel handhavingscapaciteit, terwijl er op basis van het bestemmingsplan gewoon een huis en zelfs twee huizen op het perceel gebouwd mogen worden.  Dat had anders moeten worden opgelost.Wat hem betreft kon de fundering blijven liggen als het perceel netjes in orde zou worden gemaakt totdat zich een koper voor de kavel zou aanmelden. Dus precies hetzelfde voorstel dat namens cliënt vijf maanden geleden ook al aan de gemeente was gedaan. Maar waarvan de Teamleider van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving deze oplossing toen meteen van tafel veegde. Wat hem betreft was handhavend optreden de enige optie en de ambtenaren van zijn afdeling werden aangezet tot disproportioneel handelen. Zelfs een beleidsambtenaar van een andere afdeling werd, met betrekking tot de beantwoording van een brief, onder druk gezet om het spel mee te spelen met als argument dat er met één mond gesproken moest worden.  Dat resulteerde in een curieuze antwoordbrief.De handhavingsjurist was bij het gesprek met de wethouder aanwezig, onthield zich nu van ambtelijk machtsvertoon en notuleerde de uitkomst van het constructieve gesprek.De inschatting is dat alle betrokken ambtenaren stevig zijn onderhouden en hen is aangezegd dat deze vorm van ambtelijk machtsvertoon door de wethouder niet meer getolereerd zal worden.De dwangsomprocedure is stopgezet waardoor de rechtbank ook geen tijd en energie meer te steken in een bagatelzaak waarvan de uitkomst op voorhand al heel duidelijk is.
Heeft u zelf advies of hulp nodig? Contact
Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel. (0413)352640
Fax (0413)352373
Mail zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web www.zekerbouwen.nl