Specialisten in omgevingsrecht
logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanRegelgevingVergunningenIn de praktijkOver onsContactProjecten
              

Algemene voorwaarden
Van Adviesbureau Zeker Bouwen bv, hierna te noemen als opdrachtnemer.
   
1.

Alle bedragen zijn exclusief btw en leges- en of griffiekosten van de overheid.

2. Indien de werkzaamheden via een vaste prijsafspraak of opdracht zijn aangegaan worden aanvullende werkzaamheden als meerwerk gedeclareerd.
3. Bij een aanbieding via een offerte is deze uiterlijk twee maanden na de offertedatum geldig.
4.

Bij opdracht is het honorarium prijsvast tot uiterlijk een jaar na datum van deze opdracht.

5.

Eventuele meerwerken niet vallend onder de opdracht zullen op gewerkte (z.g. regie) urenbasis volgens in het jaar van uitvoering geldende uurtarieven en voorwaarden worden verricht.

De uurtarieven zijn exclusief 21% btw, kilometervergoeding en 5% kantooropslag zoals kopieer-, telefoon-, fax- en portokosten. Indien zich een situatie voordoet dat meerwerk kan plaatsvinden zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever.

6.

Wijze van declareren:

Indien niet anders bij een opdracht is genoemd:

Declaratie vindt maandelijks plaats of na einde van de werkzaamheden binnen die maand.

Meer- en minderwerk wordt aan het eind van de werkmaand gedeclareerd waarin  deze heeft plaatsgevonden.

Betalingstermijn van de declaraties: binnen 14 dagen.

Reclamaties op de facturen: binnen 8 dagen na factuurdatum. Hierna is de factuur onbetwistbaar.

7.

Achterstallige betaling:

Na het niet tijdig voldoen van de betaling volgens het betalingstermijn zal wettelijke rente over de extra openstaande periode in rekening worden gebracht. Dit met een minimum van € 12,50 per 2 weken. Tevens zal administratiekosten worden berekend per verstuurde betalingsherinnering.

Indien het betalen geheel of gedeeltelijk achterwege blijft zal deze ter vordering bij de deurwaarder en of rechtbank worden neergelegd. De daaraan verbonden gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten is voor rekening opdrachtgever.

8.

Opzegging werkzaamheden: Alleen de werkzaamheden die op regie-uren basis worden uitgevoerd, kunnen wederzijds schriftelijk worden opgezegd. De reeds verrichte en nog niet gedeclareerde werkzaamheden zijn dan wel nog door opdrachtgever verschuldigd.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Door de opdrachtnemer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door Zeker Bouwen afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval recht op een uitkering geeft.
10. Van de geproduceerde documenten zal aan de opdrachtgever één kopie worden verstrekt.
11. Alle stukken zullen in de Nederlandse taal worden aangeleverd.
12.

De door Zeker Bouwen geleverde documenten mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt worden voor publicatie of een vergunningaanvraag van een ander werk zonder schriftelijke toestemming van Zeker Bouwen.

13. De genoemde werkzaamheden worden vervaardigd onder inspanningsverplichting en niet onder  resultaatverplichting

Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel. (0413)352640
 
Mail zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web www.zekerbouwen.nl